Infrastruktur & kommunikation

Nya Ulricehamn vill:

• att R40 byggs ut till motorväg mellan Ulricehamn och Jönköping.
• att Ulricehamns kommun fortsätter att satsa på säkra och utmarkerade cykelvägar, såväl på landsbygden som i centralorten.
• att alla i hela kommunen skall erbjudas fiberutbyggnad och att den ska vara färdigställd hos beställaren före mandatperiodens slut år 2022.
• verka för ett bättre underhållsarbete på kommunens vägnät.
• hastighetssänkning genom farthinder och säkra övergångsställen vid förskolor och skolor.
• att det ska vara gratis att parkera i kommunen.
• att gratis kollektivtrafik införs för dem som är 65+ samt undersöka möjligheten att införa detsamma för kommuninvånare till och med gymnasieåldern.