Stadgar

 

Stadgarna gäller för samtliga medlemmar i Nya Ulricehamn och är en överenskommelse om de ramar och regler som gäller för arbetet inom partiet. Stadgarna är framarbetade av styrelsen och antagna på årsmötet.

§ 1. Namn

Partiets namn är Nya Ulricehamn och förkortas NU.

§ 2. Säte

Nya Ulricehamn har sitt säte i Ulricehamns kommun.

§ 3. Föreningsform

Nya Ulricehamn är en ideell förening.

§ 4. Syfte och målsättning

Nya Ulricehamn vill bedriva en politisk verksamhet inriktad på de lokala sakfrågorna med målsättning att vara representerad i kommunfullmäktige, kommunstyrelse, budgetutskott samt beredningar i Ulricehamns kommun.

Nya Ulricehamn är ett demokratiskt, blockpolitiskt obundet lokalt parti som ser till hela Ulricehamns kommuns bästa och vågar främja och satsa på både centralorten och landsbygden. Nya Ulricehamn består av människor som vill att hela kommunen ska leva och utvecklas och vi strävar efter en befolkad och levande landsbygd. Vi värnar om alla människors rättigheter och lika värde samt motverkar alla former av diskriminering. Föreningens ändamål är att bedriva politik och samhällsutveckling i enlighet med partiets program och vi ska eftersträva en jämn könsfördelning vid tillsättningen av befattningar. Vi anser att de kommunala besluten skall tas med Ulricehamns kommuns bästa i fokus, oavsett partifärg eller ideologi. Besluten ska grundas på saklighet och med hänsyn till kommuninvånarnas bästa och deras önskemål.

Vi vill ta vara på det stora engagemanget för samhällsfrågor som finns i Ulricehamns kommun och arbeta efter en mer demokratisk utveckling med större öppenhet och långsiktighet inom kommunen. Decentralisering, medinflytande, jämställdhet samt en respekt för individen skall känneteckna både partiets politik, dess organisation och arbetssätt. Vi vill att Ulricehamns kommun ska vara en demokratisk, ärlig och rättvis kommun som satsar på kärnverksamheterna. Kommunens verksamheter ska bygga på samverkan, medinflytande, kreativitet, entreprenörskap och framåtanda. Kommunens agerande ska vara både ekonomiskt och ekologiskt hållbart. I den växande och framåtsträvande kommunen ska det finnas en fysisk, kulturell och social miljö som främjar invånarnas livskvalitet.

Partiet samlar och engagerar människor i hela Ulricehamns kommun, från norr till söder och från väster till öster som tillsammans vill arbeta för en politisk utveckling i enlighet med de riktlinjer och grundsatser som anges i partiets program. Partiet har en stor bredd på kompetens och drivkraft, inte minst från de kommunala verksamheterna. Vi eftersträvar en god medborgardialog och arbetar nära befolkningen. Vi diskuterar alla frågor inom partiet och alla har rätt att rösta efter eget hjärta. Vi vill att alla i partiet ska känna gemenskap, engagemang och trygghet. Tillsammans med er kommuninvånare kommer vi att utveckla nya Ulricehamn.

§ 5. Medlemskap

Medlem i Nya Ulricehamn kan den bli som är över 15 år och stödjer partiets syfte, målsättning, värderingar, stadgar och vill verka i enlighet med dess partiprogram. Medlem får inte heller vara aktiv eller medlem i annat politiskt parti. Endast den som är medlem i partiet kan föreslås som kandidat till förtroendeuppdrag.

§ 6. Medlemsregister

För att kunna hantera medlemskapet behöver föreningen lagra vissa uppgifter, såsom namn, bostadsadress, telefonnummer, e-postadress, förtroendeposter och personnummer. Kassören och ordförande ansvarar för medlemsregistret. Uppgifter däri är konfidentiella och får endast lämnas ut till styrelse och revisor. I övrigt offentliggörs inga personliga uppgifter utan medlems skriftliga medgivande.

§ 7. Medlems utträde

Medlem som vill lämna partiet ska skriftligen eller muntligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat partiet.

§ 8. Medlems uteslutning

Medlem kan uteslutas ur partiet om denne:

· Arbetar för något annat politiskt parti.

· Aktivt motverkar partiets politik eller genomförandet av den.

· Skadar eller motarbetar partiets anseende, intressen, verksamhet och ändamål.

· Medverkar i en organisation som stöder en uppfattning som är oförenlig med partiets stadgar.

· Misskött sitt uppdrag eller förlorat partiets förtroende.

· Motverkar partiets syfte och funktion genom att systematiskt bryta mot stadgarna.

· Ägnar sig åt brottslig verksamhet.

Medlem kan tillfälligt uteslutas genom beslut av styrelsen. Den som är tillfälligt utesluten är fortfarande medlem men saknar rösträtt i partiet och får ej heller deltaga på möten anordnade av partiet. Frågan om uteslutning får inte avgöras definitivt förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Innan slutgiltigt beslut fattas ska medlemmen inom 14 dagar ges tillfälle att yttra sig samt delges vad som gäller för överklagande. Beslutet ska meddelas den berörde skriftligen inom 14 dagar och får överklagas inom 3 veckor. Genom uteslutningen förlorar den uteslutne automatiskt sina medlemsrättigheter, alla befattningar i och för partiet samt är skyldig att lämna dessa omgående, såvida detta inte strider mot gällande regler.

Utesluten medlem ur partiet kan endast skriftligen begära överprövning av uteslutningsbeslut hos styrelsen inom 3 veckor från delgivning av beslut. Styrelsen ska skyndsamt hantera ärendet. Om överprövning inte begärs, vinner uteslutningsbeslutet giltighet sedan de 3 veckorna löpt till ända.

Den som är utesluten kan ansöka hos styrelsen om återinträde. En ansökan om återinträde kan tidigast godkännas 12 månader efter att uteslutningen trädde i kraft.

§ 9. Firmatecknare

Nya Ulricehamn tecknas av partiets ordförande tillsammans med kassören.

§ 10. Verksamhets- och räkenskapsår

Partiets verksamhets- och räkenskapsår är den 1 januari till 31 december.

§ 11. Revisor

Partiets verksamhet och räkenskaper ska årligen granskas av en på årsmötet eller av styrelsen utsedd revisor. Han/hon behöver inte vara medlem i partiet. Revisorn har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar. Revisorn kan inte ingå i styrelsen för den verksamhet som granskas.

§ 12. Räkenskaper

Föreningens tillgångar förvaltas av ordförande och kassör. Räkenskaperna avslutas per kalenderår med resultaträkning samt balansräkning och skall jämte en av styrelsen upprättad och underskriven årsberättelse vara revisorn tillhanda senast den 31 januari närmast efter räkenskapsårets utgång för granskning.

§ 13. Revision och revisionsberättelse

Revisorns granskning av räkenskaper och förvaltning skall vara avslutad och revisionsberättelse med av- eller tillstyrkande av ansvarsfrihet överlämnad till styrelsen senast den 28 februari efter räkenskapsårets utgång. På årsmötet skall revisionsberättelsen om möjligt föredras av revisorn.

§ 14. Styrelsen

Styrelsen är det högsta beslutande organet mellan medlemsmötena. Styrelsen ska bestå av 5-8 ledamöter. Dessutom kan styrelsen utse två suppleanter. Det är årsmötet som utser ordförande, vice ordföranden och kassör. De övriga styrelseposterna utses av styrelsen. Medlemmar över 15 år kan väljas som suppleanter i styrelsen. Övriga styrelseledamöter ska vara myndiga då de väljs.

Styrelsen sammanträder minst fem gånger per år och i övrigt när ordförande så beslutar, eller då det begärs av minst hälften av styrelsens ledamöter. Styrelsen bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Kallelse ska utgå till ledamöterna, suppleanterna och revisorerna minst 1 vecka innan styrelsemötet.

Det förutsätts att alla större engagemang med ekonomiskt innehåll behandlas, beslutas och protokollförs av styrelsen före undertecknandet.

Partiets verksamhet leds av styrelsen. Den ansvarar för att:

•Planera och sammankalla till medlemsmöten.

•Verkställa beslut som fattats på medlemsmöten.

•Tillvarata medlemmarnas intressen samt informera medlemmarna och omvärlden om partiets verksamhet.

•Se till att gällande lagar och bindande regler iakttas i partiet.

•Värva medlemmar.

•Initiera en öppen debatt, planlägga, leda, besluta, utveckla och samordna partiets verksamhet i enlighet med dess stadgar och partiprogram.

•Företräda partiet vid möten och träffar i olika sammanhang samt bevaka dess intressen.

•Handha och förvalta partiets ekonomiska angelägenheter på bästa sätt.

•Ta fram förslag till verksamhetsplan och budget.

•Skriva verksamhetsberättelse.

•Förbereda årsmötet.

•Underlätta arbetet och informationen mellan partiets förtroendevalda och medlemmar.

•Leda och planera valarbetet.

•Nominera till vissa uppdrag.

 

Styrelseledamöterna väljs enligt följande:

Ordförande 1 år

Vice ordförande 2 år

Sekreterare 1 år

Kassör 2 år

Ledamot nr 1 2 år

Ledamot nr 2 1 år

Ledamot nr 3 2 år

Ledamot nr 4 1 år

Ledamot nr 5 2 år

Suppleant nr 1 1 år

Suppleant nr 2 2 år

Avgår styrelseledamot under mandatperioden inträder suppleant som ordinarie ledamot. Turordningen gäller den som suttit längst i styrelsen av suppleanterna i en följd. Vid behov av ny suppleant utses sådan av styrelsen själv.

§ 15. Gruppledare

Gruppledare och vice gruppledare utses av årsmötet under valår. Gruppledaren leder det politiska arbetet och skall stå som första namn på valsedeln för kommunfullmäktigeval samt vara beredd att inneha posten som kommunalråd. Gruppledaren skall ingå i styrelsen.

Avgår gruppledaren under mandatperioden skall ny gruppledare väljas på närmast kommande eller extrainkallat årsmöte.

§ 16. Organisation

Paritet ska verka för att styrelse, verkställande utskott, fullmäktigegruppen och andra organ får en allsidig och representativ sammansättning där en jämn könsfördelning eftersträvas. Partiets beslutande organ består av årsmöte, extra årsmöte, medlemsmöte och styrelsemöte.

Styrelsen får utse enskild person till adjungerad ledamot av styrelsen. Sådan ledamot har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt och får utses till befattning inom styrelsen men har inte rösträtt.

Styrelsen kan inom sig utse ett verkställande utskott. Där ingår ordföranden samt minst två av styrelsens ledamöter. Verkställande utskottet skall bereda ärenden, verkställa fattade beslut och i övrigt på styrelsens ansvar fullgöra av styrelsen anförtrodda uppgifter samt avgöra sådana brådskande ärenden som ej kan anstå till styrelsens sammanträde. Vid verkställande utskottets sammanträden förs protokoll som fortlöpande vidarebefordras till styrelsens ledamöter.

Styrelsen kan besluta om att inrätta en fullmäktigegrupp. Den ska i så fall bestå av partiets förtroendevalda. Förutom att företräda partiet i kommunfullmäktige ska gruppen diskutera och informera partiet om pågående och planerad verksamhet i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, budgetutskott, beredningar och eventuellt andra politiska organ. Fullmäktigegruppen leds av gruppledaren och träffas innan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden.

§ 17. Beslut, omröstning, beslutsförhet och protokoll

Varje medlem över 15 år som senast 1 vecka före aktuellt möte har blivit medlem har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på medlemsmöten. Varje medlem har en röst på medlemsmötena. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud med fullmakt. Medlemsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Beslut under möten fattas öppet genom acklamation och med enkel majoritet (såvida stadgarna ej föreskriver något annat), eller om så begärs, efter votering. Votering i personfrågor ska alltid vara sluten. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, förutom vid personval då lottning sker.

På styrelsemöten äger endast närvarande ur styrelsen rösträtt. Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Inga beslut kan fattas om inte en majoritet av de närvarande styrelseledamöterna stöder förslaget. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant. Suppleanten har då rösträtt. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller via telefonsammanträde eller annat modernt kommunikationssätt. I beslut om ansvarsfrihet, eller vid val av revisor, får styrelsens ledamöter inte delta.

Bordläggning av fråga eller beslut sker då minst hälften av de röstberättigade så begär. Bordlagd fråga tas upp på nästkommande beslutande möte.

Vid möten skall protokoll föras. Protokollet skall justeras av en eller flera utsedda justeringspersoner. Protokoll skall finnas tillgängligt senast 1 månad efter mötet.

§ 18. Medlemsmöten

Medlemsmöten hålls minst två gånger per år, varav ett är årsmöte. Övriga möten hålls när styrelsen så beslutar eller om minst en tredjedel av medlemmarna så begär. Samtliga möten i partiet, förutom styrelsemöten, är alltid öppna för partiets medlemmar (såvida inte styrelsen i särskilt fall beslutat om annat). Tid och plats fastställs av styrelsen. Kallelse till medlemsmöten ska skickas ut via e-post eller på annat elektroniskt sätt senast 2 veckor före mötet till samtliga medlemmar. Den ska också meddelas via partiets hemsida.

§ 19. Årsmöte

Årsmötet är partiets högsta beslutande organ. Det skall hållas varje år före mars månads utgång, på tid och plats som styrelsen fastställer. Kallelse till årsmötet skall sändas ut till samtliga medlemmar och publiceras på hemsidan senast 4 veckor före årsmötet. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning, sammanslagning av partiet eller annan fråga av väsentlig betydelse för partiet eller dess medlemmar ska det anges i kallelsen. Handlingarna ska vara tillgängliga senast 2 veckor innan mötet. Via kallelsen informeras medlemmarna om var man får tag i handlingarna.

Rätt att till årsmötet väcka förslag tillkommer styrelsen (propositioner) samt medlemmar (motioner). För att de ska kunna tas upp till behandling, måste de vara styrelsen till handa senast 2 veckor före årsmötet. Övriga frågor skall lämnas in till styrelsen 1 vecka före årsmötet.

Dagordning, inkomna motioner och förslag från styrelsen skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över inkomna motioner.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

· Årsmötet öppnas

· Val av årsmötets ordförande och vice ordförande

· Val av årsmötets sekreterare

· Val av två protokolljusterare tillika rösträknare för årsmötet

· Fråga om mötet behörigen utlysts

· Fastställande av dagordning

· Fastställande av röstlängd

· Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

· Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för förra året

· Revisorns berättelse för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

· Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

· Val av gruppledare och vice gruppledare

· Propositioner från styrelsen och inkomna motioner från medlemmar.

· Årets verksamhetsplan

· Årets budget

· Fastställande av antalet ledamöter och ersättare i styrelsen

· Val av ordförande

· Val av vice ordförande

· Val av kassör

· Val av revisor samt ev. suppleant

· Val av ordförande och tre ledamöter till valberedningen.

· Övriga eventuellt förekommande val

· I förekommande fall fastställande av stadgar för partiets verksamhet

· Övriga frågor

· Årsmötet avslutas

§ 20. Extra årsmöte

Extra årsmöte genomförs om styrelsen så beslutar, eller om en revisor eller om en tredjedel av medlemmarna kräver detta genom en begäran till styrelsen. Sådan framställan ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Av begäran ska framgå det eller de ärenden som revisorn eller medlemmarna vill att mötet ska behandla. När styrelsen själva vill eller då styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar kalla till sådant möte och det ska hållas inom 2 månader från erhållen begäran. Underlåter styrelsen att inom 15 dagar utfärda föreskriven kallelse får den som gjort framställan utfärda kallelse i enlighet med stadgarna.

Kallelse till extra årsmöte skall sändas ut till samtliga medlemmar och publiceras på hemsidan senast 2 veckor före extra årsmöte. Via kallelsen informeras medlemmarna om var man får tag i handlingarna. Handlingarna ska vara tillgängliga senast 1 vecka innan mötet. På ett extra årsmöte får endast den eller de frågor som föranlett mötet behandlas och dessa ska ha meddelats i kallelsen.

§ 21. Valberedning

Valberedningen består av en sammankallande, tillika ordförande och tre ledamöter valda på årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordförande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Valberedningen är ansvarig för nomineringsarbetet inför valen och har till uppgift att ta fram förslag på personer som ska väljas till styrelsen och andra förtroendeuppdrag. Förslagen skall vara respektive sammankallande tillhanda, så att de kan ingå i kallelsen. Senast 30 dagar före årsmötet ska valberedningen tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet om de vill kandidera för nästa mandatperiod. Senast 14 dagar före medlemsmötet ska valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag. Om en valberedare kandiderar till en post, får valberedaren inte vara med i beredningen av det valet. Valberedningens ledamöter avger tysthetslöfte.

När det är valår förbereder valberedningen upprättandet av kandidatlistor till kommunfullmäktige. Alla medborgare som är valbara enligt lag kan föreslås som kandidater. Samtliga medlemmar har rätt att skriftligen nominera kandidater direkt till valberedningen. Valberedningen fastställer tidpunkten för nomineringstidens utgång och medlemmarna underrättas via partiets hemsida om sista dag för nominering samt om sin rätt att föreslå namn och formerna för denna rätt.

De föreslagna kandidaterna ska tillfrågas och ge skriftligt medgivande innan namnen sänds ut. Kandidater som accepterat att stå till förfogande ingår i en rådgivande medlemsomröstning. Den genomförs digitalt och resultatet från den ska tillsammans med valberedningens förslag finnas tillgänglig för medlemmarna. I den rådgivande medlemsomröstningen ska den röstandes anonymitet garanteras samtidigt som det ska finnas kontroll över att varje medlem endast kan avge en röst.

Valberedningen framlägger sitt förslag till styrelsen och medlemsmötet. I sitt arbete har valberedningen att väga in bland annat resultatet från den rådgivande medlemsomröstningen och andra viktiga aspekter som kompetens, engagemang, jämställdhet, mångfald, kön och ålder, för att forma en attraktiv och representativ valsedel. Efter medlemsmötet fastställer valberedningen valsedeln till kommunfullmäktige. Kandidat som vid nomineringsprocessens början inte är medlem, ska vara medlem senast då listan rapporteras in till Valmyndigheten. Annars stryks personen från listan.

§ 22. Stadgeändring

Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som av styrelse. Stadgeändringsförslaget skall åtfölja kallelsen till mötet. För ändring av stadgarna krävs beslut av årsmöte eller extrainsatt årsmöte, varvid två tredjedels majoritet erfordras. Beslut om ändring i stadgefrågor träder omedelbart i kraft.

§ 23. Tolkningsföreträde

Uppstår tvekan om den riktiga tolkningen av stadgarna eller uppkommer en situation, som inte är förutsedd i stadgarna, ska frågan tas upp på nästa årsmöte eller extra årsmöte. I brådskande fall får tvist om hur stadgarna ska tolkas avgöras av styrelsen.

§ 24. Partiets sammanslagning, delning eller avveckling

Beslut om partiets sammanslagning, delning eller avveckling fattas med stöd av två tredjedels majoritet av de närvarande medlemmarna vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte eller extrainkallat årsmöte för att vara giltigt. Mellan mötena skall det gå minst 4 veckor och högst 12 veckor.

Vid sammanslagning av flera föreningar tillfaller tillgångarna och handlingarna den nybildade föreningen. Om partiet avvecklas ska partiets eventuella tillgångar, efter att skulder reglerats, överlämnas till annan verksamhet som verkar för att främja hela Ulricehamns kommun utveckling. Val av sådan verksamhet samt verkställandet av överlämnandet är styrelsens sista uppdrag. Partiets samtliga handlingar skall överlämnas till Ulricehamns kommun för arkivering.

Ulricehamn den 19 februari 2014

Reviderad

Ulricehamn den 22 mars 2016

Ulricehamn den 15 mars 2017

Ulricehamn den 28 mars 2018