ORDLISTA

Politisk ordlista

Det politiska språket kanske inte alltid är lätt att förstå. Det kan säkert uppfattas som komplicerat, men här får du en liten guide. Ordlistan förklarar politiska termer som kan förekomma i valsammanhang, handlingar och under politiska möten i Ulricehamns kommun.

A

Acklamation: Ta beslut utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej och ordföranden bedömer vilka röster som är flest.

Ajournera (ajournering): Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Aktiebolag: Bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter inom Ulricehamns kommun drivs i aktiebolagsform. Exempel på bolag är Stadshus AB.

Allmän handling: En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda.

Allmänna val: Återkommande (vart fjärde år), direkta val, baserade på allmän rösträtt. Valen sker till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, andra söndagen i september.

Arvode: Ekonomisk ersättning för förtroendevalda för politiskt utfört arbete.

Avslå (avslag): Säga nej till det som föreslås i ett ärende.

B

Bereda: Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut.

Beredningar: Beredningarnas uppdrag är att ta fram förslag till politiska visioner och långsiktiga strategier. Beredningarna får sina uppdrag av kommunfullmäktige och ska bland annat ha dialog med invånare och samhället när de tar fram förslagen. Det finns fyra fasta beredningar i Ulricehamns kommun: beredning för välfärd, beredning för lärande, beredning för samhällsutveckling och beredning för val och arvoden. Kommunfullmäktige kan även tillsätta tillfälliga beredningar för speciella ärenden.

Beslutsför: Ett politiskt organ har rätt att fatta beslut i och med att vissa regler är uppfyllda, till exempel att ett visst antal ledamöter är närvarande.

Besvärsrätt: Medborgarna har besvärsrätt. Det innebär att ett beslut i fullmäktige kan överklagas till förvaltningsrätten som prövar om beslutet är lagligt. Se också Överklagan.

Bifalla (bifall): Godkänna eller bevilja.

Bokslut: En regelbundet genomförd sammanställning av bokföringen, en ekonomisk summering av året som gått. Vanligtvis innehåller det resultaträkning och balansräkning,

Bordlägga (bordläggning): Skjuta upp beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Budget: En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid. Partierna lämnar in budgetar. Vissa partier enas om en gemensam budget, andra partier lägger egna budgetar.

C

D

Dagordning: En förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller ärendelista.

Delegationsordning: För att delegera måste det finnas en delegationsordning där det framgår vilka typer av beslut någon annan kan fatta självständigt. Beslut som fattats med stöd av delegering ska återrapporteras till den som gett delegeringen.

Delegera (delegering): Överlåta arbete och rätten att fatta beslut till någon annan.

Detaljplan: Regler för hur ett område ska utformas i detalj (byggnader, gator, parker m.m.).

Diarium: Register över handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Allmän handling.

Digidozer: Är ett möteshanteringssystem som vi använder i Ulricehamns kommun.

Direktiv: Fastställda ramar för hur viss verksamhet ska ske.

E

Enkel fråga: Fråga i kommunfullmäktige till ordförande för muntligt svar. Den ska lätt kunna besvaras av ordförande, utan att denne eller förvaltningen måste utreda något. Bara den som frågar och den som svarar får delta i debatten om frågan

Ersättare: Person som ersätter en ordinarie ledamot när han/hon är frånvarande. En ersättare kallas även för suppleant.

F

Fråga: Se enkel fråga.

Föredragande: Den som presenterar ett ärende för kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller budgetutskott.

Föredragningslista: Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas dagordning eller ärendelista.

Förtroendevald: En person som har valts till ett politiskt uppdrag, i till exempel kommunfullmäktige eller kommunstyrelse, antingen av väljarna i direkta val eller av en politisk församling.

Förvaltning: Vid en förvaltning arbetar tjänstemän med att bland annat ta fram underlag till kommunstyrelse, kommunfullmäktige och budgetutskott samt verkställa de politiska besluten. Förvaltningen är opolitisk och arbetar oberoende av politisk majoritet.

G

Genmäle: Man begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

H

Handling: Handlingar för politiska beslut är en sammanställning över de dokument som behövs vid ett politiskt möte.Termen handling kan även betyda dokument i pappersform eller digital form. En handling kan bestå av text, bild eller ljud.

Handläggare: Tjänsteman som bereder och presenterar ett ärende och skriver förslag till beslut.

Hemställa (hemställan): Ålderdomligt uttryck för att formellt begära något, d.v.s. föreslå.

I

Inkommen: En handling är inkommen – och därmed allmän – när den kommit till en myndighet eller till en politiker eller anställd vid myndigheten.

Interimistiskt beslut: Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess att ett slutligt beslut fattas.

Interpellation: Fråga från ledamot i kommunfullmäktige till ordförande i kommunstyrelsen för muntligt och skriftligt svar. Svaret kommer vid ett senare sammanträde, i normalfallet det följande mötet. Alla ledamöter får delta i debatten om en interpellation.

J

Justera (justering): Skriva under ett protokoll för att intyga att sammanträdet och besluten är korrekt återgivna. Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en ledamot som väljs vid varje sammanträde.

Jäv (jävig): Det kan uppstå jäv om ett ärende kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för en tjänsteman eller ledamot, för egen del eller för någon närstående. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.

K

Kallelse: Inbjudan med information om tid och plats för ett möte.

Kommunallagen: Antogs av Sveriges riksdag 1991 och reglerar vad kommunerna ska och får göra.

Kommunalråd: Hel- eller deltidsanställda politiker som leder det kommunala arbetet.

Kommunalskatt: Betalas av varje fysisk person i den kommun där han/ hon är mantalsskriven. Den är en proportionell inkomstskatt.

Kommunfullmäktige: Kommunens högsta beslutande politiska församling eller ”riksdag”. Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Ulricehamns kommun.

Kommunstyrelse: Utses av kommunfullmäktige och är kommunens ”regering”. Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.

Kungörelse: Offentligt meddelande, tillkännagivande. Kommunen skriver en kungörelse om det sammanträde som ska äga rum. I den ska tid, plats och de ärenden som ska tas upp finnas med.

L

Ledamot: Vald ordinarie representant i till exempel kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Lekman: Person som inte är fackman eller specialist.

M

Majoritet: Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mer än 50 procent av ledamöterna (eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst) i fullmäktige eller i en nämnd.

Mandat: uppdrag att vara representant; exempelvis inneha en plats i kommunfullmäktige.

Minoritet: Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mindre än 50 procent av ledamöterna i fullmäktige eller i en nämnd.

Motion: Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion måste alltid beredas innan den kommer upp för beslut. Ett ja till motionen betyder att kommunen ska göra som motionären föreslår.

N

Nominera (nominering): Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag.

Nämnd: Ulricehamn har gått ifrån nämnder, men det finns några kvar. En nämnd inom Ulricehamns kommun består av ledamöter som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive ansvarsområden och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. En nämnd kan även kallas styrelse eller kommitté.

O

Offentlighetsprincipen: Rätten för allmänheten att se och läsa allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar i enlighet med tryckfrihetsförordningen. Syftet är att ge insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. Det är en viktig del av demokratin.

En handling är något som innehåller information, t.ex. brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också vara e-post, video- eller bandupptagningar. Enligt lagen är en handling allmän när den har kommit in till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller ha sekretess/vara hemliga. Alla allmänna handlingar som inte har sekretess är offentliga.

Opposition: Politiskt parti eller politiska partier som inte har en majoritet av mandaten.

P

Presidium: Ordförande och en eller flera vice ordförande i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.

Proportionell: Vid val till en politisk församling är en fördelning av mandat på partier i proportion till respektive partis andel av rösterna. Proportionella valsystem kan också tillämpas i andra sammanhang.

Proposition: Formellt förslag till beslut vid omröstning i exempelvis kommunstyrelse, kommunfullmäktige ofta från den styrande majoriteten till den beslutande församlingen. Ett annat ord för förslag. Kan också vara ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning.

Propositionsordning: Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning.

Protokoll: Skriftlig redogörelse för vad som sker under ett sammanträde. Av protokollet ska framgå vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som behandlas och vilka som deltog i besluten.

Protokollsanteckning: En ledamot kan exempelvis få antecknat till protokollet att denne inte deltar i ett beslut eller att man vill förklara sin ståndpunkt

Promemoria (pm): En kortfattad redogörelse eller ett kortfattat direktiv.

Q

R

Reglemente: Kommunfullmäktige ska besluta om reglementen med regler för arbetsformer och verksamhet.

Remiss: Ett ärende skickas på remiss för att andra berörda ska få lämna sina synpunkter innan ärendet tas upp för beslut.

Representativ demokrati: Politiska partier med olika program ställer upp i allmänna val. I kommunen visar resultatet hur många från varje parti som ska sitta med i kommunfullmäktige. Politikerna representanter där sina väljare/de som röstat på partiet.

Reservation: En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut, muntlig eller skriftlig för att markera att ledamoten ogillar beslutet. En reservation tas med i protokollet.

Röstlängd: Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt: Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval

S

Sekretess: Förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja hemliga uppgifter.

Skrivelse: Brev till exempelvis annan myndighet med redovisning av åtgärder eller uppfattning men utan förslag till beslut.

Styrelse: Se nämnd

Suppleant: Person som ersätter en ordinarie ledamot när han/hon är frånvarande. En suppleant kallas även för ersättare.

Särskilt yttrande: Se protokollsanteckning.

Tillfälliga beredningar: Se beredningar.

Tilläggsyrkande: Tillägg till beslutsförslag.

Tjänsteutlåtande: Dokument med bakgrundsinformation och förslag till beslut, framtaget av förvaltningen.

Tjänsteman: En person som är anställd på förvaltningen för att till exempel ta fram underlag till regionfullmäktige eller nämnderna och verkställa de politiska besluten.

U

Upprättad handling: En handling är upprättad – och därmed allmän – när den har skickats från en myndighet, justerats eller på annat sätt färdigställts hos myndigheten.

Utskott: En mindre grupp förtroendevalda som bereder ärenden inför beslut i nämnden

V

Valkrets: ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna

Votera (votering): Rösta om något. Omröstning.

W

X

Y

Yrka: Att begära att den beslutande församlingen ska besluta på ett visst sätt.

Yttrande: Skrivelse med synpunkter i ett ärende, till exempel yttrande över en statlig utredning.

Z

Å

Återremiss: Beslut att sända tillbaka ett ärende till tidigare instans för komplettering eller fortsatt beredning.

Ä

Ärende: Sakfråga som regionfullmäktige eller en nämnd ska behandla.

Ärendelista: Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller dagordning.

Ö

Överklaga: Om man vill klaga på ett beslut kan man som kommunmedlem begära att förvaltningsrätten prövar om det är lagligt. Ett beslut kan bara upphävas om 1) det inte har tillkommit på rätt sätt; ”i laga ordning”, 2) det gäller något som landstinget inte kan besluta om, 3) fullmäktige har överskridit sina befogenheter, eller 4) beslutet strider mot någon lag.Det kallas laglighetsprövning eller kommunalbesvär. Den som berörs av ett beslut och beslutet går emot honom eller henne, kan i vissa fall överklaga beslutet (förvaltningsbesvär).