Budget 2019-2022

På kommunstyrelsens möte torsdagen den 28 oktober 2021 och kommunfullmäktiges möte den 18 november presenterade Nya Ulricehamn tillsammans med Centerpartiet sin senaste budget. Budgeten döptes till ”Tillsammans utvecklar vi kommunen in i framtiden”

På kommunfullmäktige den 18 november 2021 ställdes Nya Ulricehamn (NU) och Centerpartiets (C) budget mot övriga partiers budgetar (OBS! Sverigedemokraterna hade återigen inte lagt någon egen budget). Det var budgeten från NU och C som antogs. Återigen innehöll vår budget stora satsningar på kärnverksamheterna lärande och välfärd. Totalt tillfördes samtliga våra verksamheter 35,8 miljoner kronor.

Även år 2021 har varit ett ansträngt år för våra verksamheter på grund av den coronapandemi som härjar i världen. Personalen har återigen gjort ett fantastiskt jobb. I årets budget har vi valt att behålla det lägre effektiviseringskravet på 0,3%.

Inom lärandet finns satsningar på 17,2 miljoner kronor. Pengar som går framför allt till en matematiksatsning med dubbelbemanning inom matematiken. En annan större post är till barn och elever i behov av särskilt stöd. Vidare finns en förstärkning inom förskolan, volymökningar inom särskolan, utökning av skolskjuts samt funktionskläder till fritidspersonal.

Inom välfärden satsar vi 8,3 miljoner kronor. Satsningarna går till volymökningar inom sol/LSS, nya lokaler, individ och familjeomsorgen samt kvalitetshöjande åtgärder.

Inom miljö och samhällsbyggnad förstärker vi upp med 2,8 miljoner kronor och det ska användas till mer personal för att de ska hinna hantera fler ärenden bättre.

Inom sektor service finns det satsningar på 1,7 mnkr och de ska användas till volymökningar, driftsbidrag, licenser och för att husera museisamlingen.

Inom kommungemensam finns det satsningar på 5,8 mnkr och de pengarna går till en satsning för att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare, vi avsätter en pott för Idéburet offentligt partnerskap, en större satsning går till socialt förebyggande aktiviteter, vi lägger en pott i KS oförutsett, samt att vi ser att vi behöver göra vissa lönejusteringar.