Miljö & hållbarhet

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

 • Det byggs fler laddstationer i hela kommunen.
  Antalet laddbara bilar ökar i kommunen. Detta ställer krav på att det finns fler publika laddplatser tillgängliga. Idag finns nästan alla laddplatser i centralorten och så vill vi inte att det ska fortsätta att vara. I ett första steg vill vi etablera laddplatser på landsbygden i minst en tätort i alla fyra väderstreck. På varje laddplats ska det finnas minst två laddpunkter. Genom att söka stöd genom Klimatklivet kan den publika laddinfrastrukturen byggas ut i hela kommunen. Kommunen ska upplåta mark för externa aktörer att bygga laddstationer, saknas intresset för att etablera laddstationer i vissa delar av kommunen ska kommunen iordningsställa några på landsbygden. Det behöver finnas laddmöjligheter vid kommunens fastigheter och här kan vi också dra nytta av de bidrag som finns att söka. Laddstationerna vid Stora Torget ska flyttas till ett mer lämpligt ställe. Den platsen kan användas bättre. Tiden är också mogen för att börja ta betalt för laddningen. Nu är det slut med gratisladdning.
 • Det tas fram en energi- och klimatplan.
 • Öka tillgängligheten på återvinningscentralen Övreskog.
 • Solceller sätts upp på fler kommunala byggnader.
  Vid nybyggnation eller större renoveringar, ska solceller integreras, där möjligheten finns.
 • Lantbrukare som har betande djur, sköter sina åtagande och bidrar till öppna landskap premieras genom reducerad miljötillsynsavgift.
 • Det ställs krav på större klimathänsyn vid upphandlingar.
  Idag när vi gör investeringar ser vi till att de uppfyller villkoren för gröna lån. Det kan handla om bland annat lägre koldioxidutsläpp och en klimattålig tillväxt eller att det minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor och energieffektiviseringar. I vårt senaste projekt F-6 skolan har vi också sagt att det ska uppfylla miljöklass silver. Nu vill vi ta det ett steg längre och bygga mer i trä och i framtiden använda oss av grön betong.
 • En solcellspark anläggs i kommunen.
  Vi vill att det anläggs en solcellspark på deponin vid Övreskog, Allmänheten ska ha möjlighet att köpa andelar i parken.
 • Kommunen ställer krav på kompensatoriska åtgärder om grönområden tas i anspråk.
 • Upphandla ett modernare sophanteringssystem.
  Nuvarande sophanteringssystem med vita och svarta plastpåsar är inte hållbar. Vi vill hitta ett bättre och modernare system för sophantering. Det ska vara lätt att göra rätt!
 • I budget prioritera utbyte av inredning och leksaker för att få till giftfria förskolor.