Kommunövergripande

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

 • Personaltätheten inom kärnverksamheterna ökar.
  Omvandla vikariepoolerna till fasttjänster, vilket leder till en ökad grundbemanning. Det förbättrar förutsättningarna för anställda, chefer och de som vi är till för, vilket främjar en kvalitativ verksamhet med en god och hälsosam arbetsmiljö. Det leder till färre sjukskrivningar och behovet av vikarier minskar, samtidigt som det skapar en bättre kontinuitet för alla. Det gör Ulricehamns kommun till en mer attraktiv arbetsgivare.
 • Ett tillitsbaserat och inkluderande ledarskap genomsyrar våra verksamheter.
  Vi vill se mindre kontroll och större förtroende och vi vill fokusera mer på samarbete istället för individuella prestationer. Vi vill att cheferna vågar släppa delar av kontrollen och ge medarbetarna mer tillit. Vi menar att framgångsfaktorn är att fokusera på kollektivets kapacitet.
 • Bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare.I budget 2021 gav vi förvaltningen i uppdrag att ta fram riktlinjer för att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare och i budget 2022 gav vi ett ekonomiskt tillskott för att börja förverkliga det. Om vi på allvar har för avsikt att bli Sjuhärads mest attraktiva offentliga arbetsgivare, behöver vi göra många förändringar inom olika delar. Vi är redo att fortsätta det steget.
 • Den centrala schemaläggningen ses över.
  Kommunen har byggt upp en dyrbar och centraliserad organisation som ska sköta schemaläggningen, trots det behövs det samordnare på flera enheter. Vi har länge konstaterat att den inte har fungerat tillfredsställande överallt. Flera justeringar har gjorts till det bättre, men mycket tid får fortfarande läggas på enheterna för att justera scheman. Vi har velat göra mer omfattande förändringar, men tyvärr har vi inte fått gehör för det. En förändring behöver till vad det gäller den centrala schemaläggningen och därför vill vi grundligt se över den.
 • Möjliggöra kompetenshöjande insatser.
  Det säkerställer en fördjupad och aktuell yrkeskompetens hos kommunens medarbetare. För att bättre trygga kompetensförsörjningen kan även riktade utbildningsinsatser göras inom bristyrken eller olika ämnes- och yrkesområden.
 • Fler ska få möjlighet att validera sig.
  Vi vill att fler ska få möjlighet till validering. Detta genom att personens kompetens och kunskaper kartläggs och bedöms på ett strukturerat sätt oavsett hur, var och när de förvärvats. Det kan korta tiden i utbildning och till jobb.
 • I budget prioritera underhållet av kommunens lokaler.
  Vi har under den här mandatperioden prioriterat underhållet ytterligare av kommunens lokaler. Det måste fortsättas att göras, då det är eftersatt.
 • Utveckla samverkan mellan olika instanser ytterligare (skola, socialtjänst, polis, ungas fritid m.fl.)
  Samverkan ska bli bättre mellan, MVC, BVC, förskola, skola, socialtjänst (IFO), unga fritid, Närhälsan, primärvården och lokala-Brå. Samverkan är en viktigt förutsättning för att bättre komma till rätta med de utmaningar som finns i samhället.