Bygga, leva & bo

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

 • Marknadsplatsen inte bebyggs med bostäder, då parkeringsplatserna behövs.
  Nya Ulricehamn säger nej till byggnation av bostäder på Marknadsplatsen av två skäl, dels vill vi inte bygga höga hus som skapar murar och skuggor och förhindrar siktlinjer ner mot sjön, dels måste vi vara rädda om de parkeringsplatser som finns där idag. Förtätningen i de mest centrala delarna har gått till överdrift. Nya Ulricehamn har för avsikt att kommunen ska fortsätta att växa och då behövs bostäder, men dessa behöver inte placeras i de mest centrala delarna av staden. När kommunen växer behövs också fler parkeringsplatser i centralorten, inte färre.
 • Det även fortsättningsvis ska vara gratis att parkera i kommunen.
  Allt fler orter börjar ta betalt för att parkera. Det är en utveckling som inte vi förespråkar. Gratis tidsreglerad parkering gör kommunen mer trivsam, lättillgänglig och besöksvänlig för både kommuninvånare och turister. Vi vågar fortsätta vara liten, stolt, annorlunda och handlingskraftig. Det stärker Ulricehamn som destinationsvarumärke, vilket gynnar besöksnäringen och handeln. Om det krävs, så är inte vi främmande för att införa p-skiva i centralorten för att komma till rätta med de som inte följer parkeringsreglerna. Får vi bestämma ska det även i fortsättningen vara gratis att parkera.
 • Det finns detaljplanerad mark för både bostäder och industri i olika delar av kommunen.
  Det är viktigt att det finns detaljplanerad mark för både bostäder och industri i olika delar av kommunen, eftersom det tar lång tid att få fram nya detaljplaner. Som kommun ska vi även detaljplanera mark utanför centralorten.
 • Det inte byggs högre hus än fyra våningar i de mest centrala delarna av Ulricehamn.
  Vi har inte varit positivt inställda till de höga hus som byggs i de mest centrala delarna av Ulricehamn. Tyvärr förespråkar andra partier att det byggs högt i de mest centrala delarna. Höga hus kan byggas uppe på höjderna eller längre ut från centrum, men inte i de mest centrala delarna.
 • Det planeras för nya bostäder i de södra delarna av kommunen om batterifabriken i Lockryd byggs.
  Om batterifabriken i Lockryd blir verklighet är det viktigt att kommunen har planerat nya bostadsområden i de södra delarna av kommunen. En batterifabrik skulle medföra många nya arbetstillfällen och kommunerna runt omkring måste kunna möta efterfrågan på nya bostäder. Vi har flera orter som skulle kunna få ett stort uppsving.
 • Fler sjönära boenden ska tillåtas i kommunen, så länge det inte hindrar allmänhetens tillgång till strandlinjen.
  Det är många som önskar att bo sjönära och det vill vi tillåta. Det är dock viktigt att det planeras väl, så att det inte blir en mur av hus ner mot sjöarna, utan lågt i framkanten och högre längre bak. Det får heller inte förhindra allmänheten att få tillgång till strandlinjen.
 • Nya kommunala byggnader ska så långt det är möjligt byggas i trä.
  Vi vill bygga mer av de kommunala byggnaderna i trä, då trä är en förnybar resurs. Vi måste ersätta komma bort från koldioxidkrävande material som betong.
 • Nämndhusets lokaler rivs och ett attraktivt seniorboende/trygghetsboende uppförs.
  Målsättningen var att riva nämndhuset under denna mandatperiod, men på grund av förseningar med kulturhuset har det blivit fördröjt. Vi kommer att arbeta för att ett seniorboende eller trygghetsboende byggs här.
 • Lediga tomter på landsbygden iordningsställs, marknadsförs och säljs.
  Det finns ett antal planlagda tomter lediga i kommunen som vi vill öppna upp för försäljning. Marken kan behöva röjas, då de stått obebyggda i många år. I både Hökerum och Nitta har funnits lediga tomter, men samtliga är nu sålda. Fler tomter på landsbygden ska röjas och marknadsföras.
 • De fördjupade översiktsplanerna uppdateras.
  Under mandatperioden togs en översiktsplan fram och nu är det dags att uppdatera de fördjupade översiktsplanerna. De finns för ett antal orter och tanken är att det ska finnas för varje ort.