Jobb & företagande

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

 • Kommunens service, bemötande och myndighetsutövning utvecklas för att skapa ett bättre näringslivsklimat.
  Samverkan mellan kommunen och företagen ska bli bättre. Målbilden ska vara tillgänglighet, dialog och vilja att förstå. Fokus ska inte ligga på problemen, utan fokus ska ligga på att hitta lösningar. Företagen ska vara delaktiga i ett tidigt planeringsstadium när viktiga planer och strategidokument utformas. Nya Ulricehamn vill vi avsätta tid varje vecka för företagsbesök. Företagande ska vara en prioriterad fråga som genomsyrar hela den kommunala verksamheten.
 • Få fler företagsetableringar på Rönnåsen.
  Många företag har visat intresse för Rönnåsen, men pandemin gjorde att många inte vågade etablera sig. Lager157 har både byggt och byggt ut. Nu ser det ut att ha vänt. Just nu håller Logistikpartner på att bygga sin nya anläggning och för inte så länge sedan kom beskedet att Däckshoppen etablerar sig på Rönnåsen. Rönnåsen 2 är ett industriområde som är tänkt för både industri och handel. Det är endast handel med sällanköpsvaror som tillåts, exempelvis bilar, husvagnar och andra produkter som vi inte köper så ofta. Vi ser stor potential med det här området och tror att många företag kommer att etablera sig i kommunen när området öppnar upp.
 • Fördjupa samarbetet mellan kommun, skola, föreningsliv och näringsliv.
  Samverkan mellan skola och arbetsliv (SSA) stärker lusten och motivationen hos eleverna. De får en bättre förståelse hur de kan använda sig av det som de lär sig i skolan och vilka andra förmågor, förutom ämneskunskaper, som är viktiga i arbetslivet. Engagemanget hos näringslivet ger också viktiga signaler om utbildningens betydelse. När samarbetet fungerar väl, tänker eleverna mer på sin framtid. Ungdomarna får också möjlighet att marknadsföra sig själva när de har kontakt med näringslivet. För företagen är det viktigt för den framtida kompetensförsörjningen att visa på olika möjligheter inom den egna branschen och skapa ett intresse för det egna företaget. Genom en god samverkan med skolan får företagen också möjlighet att bidra till utbildningen så att eleverna får den kompetens som näringslivet efterfrågar.
 • Bättre tillvarata företagarandan hos nyanlända.
  Det finns många som har kommit till Sverige som har med sig en gedigen yrkeserfarenhet, andra har gått en utbildning i hemlandet. Dessa individer ska vi hjälpa genom att de snabbt kan få möjlighet att validera sig, så att de kan börja arbeta. En viktig förutsättning är att de snabbt får möjlighet att lära sig svenska på SFI-studier. Det underlättar också om det går att kombinera studier med praktik eller jobb.
 • Bryta ner upphandlingar i mindre delar för att möjliggöra lokala anbud.
  Vi vill att upphandlingarna bryts ned i mindre delar för att lokala företag ska ha möjlighet att lägga anbud. Det är också viktigt att företagen utbildas i hur det går till att lägga ett anbud, då det kan vara svårt att förstå.
 • Antalet ferieplatser utökas.
  Pandemin gjorde att kommunen behövde tänka om, då det inte gick att ha ferieplatser inom de kommunala verksamheterna. Föreningslivet blev räddningen för ungdomarna. Vi vill slå ihop de två olika varianterna och erbjuda ferieplatser för ungdomar i både kommunen och hos föreningslivet.
 • Kommunen erbjuder sina anställda kompetensutveckling inom bristyrken.
  Ett stort hot mot både kommun och företag är att säkra kompetensförsörjningen. Därför måste kommunen vara en attraktiv arbetsgivare som ger sina medarbetare möjlighet till kompetensutveckling inom bristyrken med fördelaktiga villkor för dem som visar prov på skicklighet inom yrket och vill vidareutbilda sig.