Lärande

Nya Ulricehamn kommer att arbeta för att:

 • Fortsätta utveckla arbetet med tvålärarskapet.
  Nya Ulricehamn har börjat med en stor satsning på tvålärarskap i matematik. Vi vill fortsätta att utveckla det arbetet, då vi menar på att det är en framgångsfaktor att arbeta med tvålärarskap.
 • Tidiga, intensiva och tydliga insatser ges till barn och elever i behov av särskilt stöd och där ett normbrytande beteende förekommer.
  Det är viktigt att sätta in insatser tidigt, redan i förskolan, för att vi ska kunna hjälpa barn och elever i behov av särskilt stöd.
 • Bygga ut flexgrupperna.
  Tidigt under mandatperioden såg vi ett behov att skapa flexgrupper. Grupper där elever i behov av särskilt stöd kan gå, helt eller delvis och få en bättre stöttning för att lyckas i skolan. Vi ser att det finns ett fortsatt stort behov och vi vill bygga upp flexgrupperna ytterligare.
 • Utreda särskild undervisningsgrupp/resursskola.
  Vi vill tillsätta en utredning för att titta fördjupat på om det behövs en särskild undervisningsgrupp/resursskola när den ordinarie skolan inte kan möta eleverna på rätt sätt.
 • Genomföra en översyn och genomlysning av resursfördelningsmodellerna.
  Vi har haft resursfördelningsmodellerna under många år och vi känner att dessa behöver ses över både inom förskolan och skolan.
 • Fritidshemmens kvalité och likvärdighet höjs.
  Fritidshemmet har under många år inte fått rätt förutsättningar för att kunna bedriva en god kvalité. Barngrupperna är på flera fritidshem alldeles för stora och vi menar att det får konsekvenser genom hela skolsystemet.
 • Ett ökat föräldrastöd ska erbjudas genom en föräldrautbildning.
  Att vara förälder är inte alltid lätt och därför vill vi erbjuda en föräldrautbildning som bättre rustar föräldrarna för föräldraskapet.
 • Utreda vad som skulle krävas för att nå Skolverkets rekommendationer beträffande barngruppernas storlek i förskolan.
  Vi vill tillsätta en utredning för att se vad som skulle krävas för att nå Skolverkets rekommendationer beträffande barngruppernas storlek i förskolan.
 • Ge elevhälsoteamen bättre förutsättningar för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.
  Både kuratorer och skolsköterskor har för många barn att ta hand om. Vi måste ner i antalet barn som varje kurator/skolsköterska ansvarar för.
 • Måltiderna i skolan måste i större utsträckning planeras utifrån att eleverna äter sig mätta och får energi för hela skoldagen.
  Vi vill att den mat som serveras i skolorna ska planeras utifrån att eleverna faktiskt äter den. Allt för många elever äter idag inte skolmaten, vilket gör att de ofta går hungriga och presterar därigenom sämre.
 • Alla pedagoger får en utbildning inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).
  Antalet barn och elever med NPF ökar och därför vill vi att alla pedagoger får en utbildning inom NPF (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar)
 • Avsätta medel för att genomföra vintersportdagar.
  Vi vill ge eleverna möjlighet att återigen kunna genomföra vintersportdagar även i slalombacken. Därför vill vi avsätta extra medel för att det ska bli möjligt.
 • Det inte etableras fler friskolor i kommunen.
  De friskolor som finns i kommunen är vi positiva till, men vi vill inte att det etableras fler, då det påverkar lärandets ekonomi på ett negativt sätt.
 • Utreda kostnaden och möjligheten för att Älmestads förskola och bibliotek byter plats för att få mer ändamålsenliga lokaler för förskolan.
  När vi har varit ute gjort våra verksamhetsbesök har det framkommit önskemål från Älmestads förskola att få mer ändamålsenliga lokaler. Därför vill vi utreda vad det skulle kosta att flytta förskolan till de lokaler där bland annat biblioteket och egenföretagaren är. De två sistnämnda verksamheterna skulle i så fall ta över förskolans lokaler.
 • Det blir fler verksamheter som drivs av personal på så kallad intraprenad.
  Förskoleområde Emilia centrum (Stadsskogen och Tre Rosors förskola) har framgångsrikt drivits som intraprenad under många år. Vi ser gärna att fler förskolor och skolor blir så kallade intraprenader.
 • Minska avståndet mellan personal/politik genom att införa en plattare organisation inom lärandet.
  Avståndet mellan personal och politik inom lärandet är för långt. Idag ser det ut så här: Personal, biträdande rektor, rektor, verksamhetschef, barn- och utbildningschef, kommunchef och politik. Vi vill ta bort ett led för att minska avståndet.